دانلود مقاله چالشهاي حقوقي ارسال برنامه ها بوسيلة ماهواره هاي پخش مستقيم

دانلود مقاله چالشهاي حقوقي ارسال برنامه ها بوسيلة ماهواره هاي پخش مستقيم

دانلود مقاله چالشهاي حقوقي ارسال برنامه ها بوسيلة ماهواره هاي پخش مستقيم

خریدار گرامی شما میتوانید فایل (چالشهاي حقوقي ارسال برنامه ها بوسيلة ماهواره هاي پخش مستقيم) را ویرایش کنید.


چالشهاي حقوقي ارسال برنامه ها بوسيلة ماهواره هاي پخش مستقيم - word (..doc) - دانلود مقاله چالشهاي حقوقي ارسال برنامه ها بوسيلة ماهواره هاي پخش مستقيم ,چالشهاي حقوقي ارسال برنامه ها بوسيلة ماهواره هاي پخش مستقيم,دانلود دانلود مقاله چالشهاي حقوقي ارسال برنامه ها بوسيلة ماهواره هاي پخش مستقيم ,چالشهاي,حقوقي,ارسال,برنامه,ها,بوسيلة,ماهواره,هاي,پخش,مستقيم


فایل : filetypetxt


17 صفحه


متن نمونه :


 


‏فصل چهارم


‏چالشهاي حقوقي ارسال برنامه ها بوسيلة ماهواره هاي پخش مستقيم


‏در آغاز، امواج ارسالي ماهواره ها به صورت مستقيم نبود و اول ايستگاههاي زميني يا گيرنده هاي عمومي آن امواج را دريافت مي كردند و سپس براي گيرندگان خصوصي آن را پخش مي كردند. از اين طريق، دولت محل دريافت امواج ماهواره اي، صلاحديد خود را در مورد مضمون و متدهاي برنامه هاي با توجه به بافت كشور خويش و مقتضيات آن اعمال مي كرد. ‏- چالشهاي حقوقي پخش مستقيم برنامه هاي ماهواره اي در نظام هاي ملي و بين المللي، پژوهشگر گروه مطالعات حقوقي سازمان صدا و سيما، تهران: سروش (انتشارات صدا و سيما)


‏پيشرفت


‏اما بعدها پيشرفت هايي در اين زمينه انجام شد به طوري كه براي گيرندگان خصوصي اين امكان فراهم شد كه برنامه هاي ارسالي از ماهواره ها را بطور مستقيم دريافت كنند و بدين ترتيب دخالت دولت در پالايش برنامه هاي دريافتي تا حد زيادي از بين رفت. برخي از دولتها كوشيدند در مقابله با پخش مستقيم برنامه هاي ماهواره اي، قوانين و مقررات داخلي جديدي تصويب كنند و در اين مقررات جديد به مجازات افرادي بپردازند كه تجهيزات دريافت برنامه هاي ماهواره اي را مورد معامله، نصب و استفاده قرار مي دهند.


‏برخي از متخصصان نيز به موازات اين برخورد تقينني، مقابله فني با گيرنده هاي برنامه هاي ماهواره اي را پيشنهاد كردند. ترديدي نيست كه اقدامات اينچنيني (صرف نظر از تبعات منفي آن در سطح داخلي و بين المللي، كه صرفاً متعرض گيرندگان برنامه هاي ماهواره اي مي شود، به زودي در مقابل پيشرفتهاي فني و فشارهاي اجتماعي رنگ مي بازد.


‏ زماني، قاسم، مجلة حقوقي. دفتر خدمات حقوقي جمهوري اسلامي ايران، شمارة يست و چهارم، 1378، ص 324


‏ حال بايد ديد كه دولت گيرنده برنامه هاي غير مجاز مستقيم چه اقامات متقابلي را مي تواند انجام دهد‏.


‏الف ‏–‏ درخواست توقف برنامه هاي غيرمجاز و ارجاع اختلاف به مراجع ذي صلاح، توسل به اقدامات متقابل در حقوق بين الملل، جنبه استثنايي و موقتي دارد و به لحاظ آثار و تبعاتي كه مي تواند در روابط دولتهاي ذي ربط، و نيز در سطح جامعه بين المللي ايجاد كند، بايد به عنوان آخرين حربه مورد توجه قرار گيرد. ‏ زماني، قاسم، پيشين، ص 340


‏به اعتقاد كميسيون حقوق بين الملل دولت گيرنده برنامه هاي غيرمجاز ابتدا بايد از دولت خاطي، تقاضاي جبران خسارت نمايد. اگر دولت خاطي به صورتي ناموجه و غيرقانوني از جبران خسارت سرباز زند در آن صورت دولت گيرنده برنامه هاي غير مجاز مي تواند به اقدامات متقابل دست بزند.


‏مادة 48 طرح پيش نويس كميسيون حقوق بين الملل در مورد مسئوليت دولتها بيان مي دارد: 


 
 


تصاویری از چند صفحه نخست فایل :


 

خرید آنلاین